ShqipEnglish

Projekte

HPP Shkalle Cerruje

VEGA Group, u be pjese e partneritetit energjitik te cilet firmosen nje Marrveshje Koncesionare me Ministrin e Ekonomise, Tregtesise dhe Energjitikes per ndertimin dhe perdorimin e hidrocentraleve “Shkalle”, “Cerrunje”, “Plesha”, “Bejni “,” Bejni 2″ dhe “Klos”.

Koncensioni ka nje afat prej 35 vjetesh nga data e firmosjes se Kontrates.

Keto hidrocentrale jane duke u ndertuar ne lumenjt Bargajt, Valit, Palesh, Ahut, Molles, Klos-Mat district, me nje afat kohor ndertimi 45 muaj.

Kapaciteti energjitik I ketyre Hirdocentraleve do te jete perkatesisht si me poshte:

ShkalleHydropower Plant 1089 kW

CerrunjeHydropower Plant 2864 kW

Plesha Hydropower Plant 2206 kW

Benji 1 Hydropower Plant 1560 kW

Benji 2 Hydropower Plant 1269 kW

”Klos Hydropower Plant 700 kW

Prodhimi vjetor I energjis ne total eshte 39,568,479 kWh

Pershkrimi I punimeve kryesore:

• Mobilizimi I Infrastruktures;

• Mbushje dhe ngjeshje;

• Germime massive dheu dhe shkembi;

• Devijim lumenjsh;

• System drenazhi (tuba betoni, tuba plastike, tombino, perforcime betoni);

• Shtresa zhavorri;

• Mure gabioni;

• Devijim uji me tuba betoni;

• Germime themeli;

• Pune ndertuese;

• Ankora;